Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Τo Ενεργειακό αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης


Το τελευταίο διάστημα πολλά έχουν ειπωθεί για την οικονομική κρίση και τις συνέπειες της στην καθημερινή ζωή του κάθε πολίτη. Ωστόσο η οικονομική κρίση επηρέασε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κυρίως όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας για δραστηριότητες όπως η βιομηχανική, εμπορική και γεωργική χρήση.
Το 1993 η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ανερχόταν σε 31.818.313 MWh με την εμπορική χρήση να αποτελείται από 5.712.956 MWh, την βιομηχανική χρήση από 12.117.787 MWh και την γεωργική χρήση από 2.039.757 MWh (το υπόλοιπο αφορά οικιακή χρήση).Από το 1993 έως το 2008 (έναρξη της κρίσης) η Ελλάδα αύξανε διαρκώς τις ανάγκες της για ηλεκτρική ενέργεια με ετήσιο ρυθμό αύξησης ίσο με 1.605.563 MWh. Η εμπορική δραστηριότητα παρουσίασε εκείνη την περίοδο τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης ίσο με 734.443 MWh με την βιομηχανική δραστηριότητα να ακολουθεί με ετήσιο ρυθμό 190.870 MWh και την γεωργική δραστηριότητα με ετήσιο ρυθμό αύξησης ίσο με 71.042 MWh. Συνολικά η χώρα αύξησε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (για όλες τις δραστηριότητες) από το 1993 έως το 2008 κατά 24.083.444 MWh όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης η κατανάλωση ενέργειας σημείωσε σημαντική πτώση στις πιο πάνω δραστηριότητες ως αποτέλεσμα της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της προσπάθειας πολλών επιχειρήσεων (κυρίως του αγροτικού τομέα) για ανεξαρτητοποίηση από την ηλεκτρική ενέργεια. 

Ως αποτέλεσμα η γεωργία μείωσε αισθητά την κατανάλωση με ετήσιο ρυθμό 94.480 MWh (από το 2008 έως το 2012) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 377.919 MWh. Αντίστοιχα η βιομηχανία παρουσίασε ετήσια μείωση ίση με 694.652 MWh με συνολική μείωση ίση με 2.778.607 MWh (από το 2008 έως το 2012).

Ομοίως το εμπόριο παρουσίασε μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 486.822 MWh κατ'έτος με συνολική μείωση από το 2008 έως το 2012 ίση με 1.947.290 MWh.


Όπως παρατηρούμε στα πιο κάτω πιτογράμματα η εμπορική δραστηριότητα αποτελεί τον κύριο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τους άλλους δύο τομείς. Η βιομηχανία παρουσιάζει μια συνεχή μείωση της κατανάλωσης και η γεωργία παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή.Συνολικά η χώρα από το 2008 έως το 2012 μείωσε την κατανάλωση της σε ηλεκτρική ενέργεια κατά 4.733.349 MWh ή κατά 1.183.345 MWh/έτος μεσοσταθμικά.


Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν η οικονομική κρίση επηρέασε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά όπως και στου άλλους τομείς. Tο 1993 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν σε 10.481.340 ΜWh αποτελώντας το 32,94% της ετήσιας κατανάλωσης της χώρας. Μέχρι το 2008 η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών σημείωνε αύξηση κατά 509.614 ΜWh κατ'έτος ή 4,86% , φτάνοντας τα 18.125.546 ΜWh.


Από το 2008 και έπειτα η κατανάλωση σταθεροποιήθηκε κοντά στα 18.000.000 ΜWh παρουσιάζοντας συχνές αυξομειώσεις με αποτέλεσμα η κατανάλωση από τα νοικοκυριά, μέχρι το 2012, να αυξηθεί μόλις κατά 3,14%.Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 2009 και 2010 δεν παρουσιάστηκε κάποια σημαντική μεταβολή στην κατανάλωση . Το 2011 έπεσε κατά 4,86% για να ακολουθήσει αύξηση της την επόμενη χρονιά κατά 7,9%.

Σε γενικές γραμμές τα νοικοκυριά καταναλώνουν το 1/3 της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ή 33,63% της ενέργειας κατά μέσο όρο από το 1993 έως το 2012.

Επιπλέον παρουσιάζουν σταθερή αυξητική τάση στην κατανάλωση χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές όπως η βιομηχανία , η γεωργία και το εμπόριο , έχοντας αυξήσει τις απαιτήσεις τους κατά 70% σε το χρονικό διάστημα 1993-2012.
Η οικονομική κρίση τα δύο πρώτα χρόνια δεν έδειξε να επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών, σε αντίθεση με τις έντονες διακυμάνσεις των δύο επόμενων ετών. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο διάστημα αυτό έπεσε δραματικά η οικοδομική δραστηριότητα και το εμπόριο με αποτέλεσμα να μην έχουμε σημαντικές μεταβολές στο πλήθος των κτηρίων που χρησιμοποιούνται από τα νοικοκυριά. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες είχε κατακλύσει μια οικοδομική φρενίτιδα την χώρα και πιο συγκεκριμένα την πρωτεύουσα, σε αντίθεση με την σημερινή κατάσταση. Παρ'όλα αυτά τα νοικοκυριά μέχρι το έτος αναφοράς (2012) αποτελούν ένα σταθερό πελάτη για την ΔΕΗ.
πηγή:

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία